“MİMARLAR ODASI TARİHİNDEN PORTRELER: NUR AKIN”

TMMOB İst. Yay.

Işıl Çokuğraş-C.İrem Gencer

TMMOB Mi­mar­lar Odası İstan­bul Bü­yük­kent Şu­be­si Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan 2019 kasım ayında ba­sı­lan bu kitap Işıl Ço­kuğ­raş ile Cey­lan İrem Gen­cer’in Prof. Dr. Nur Akın’la ço­cuk­lu­ğu, eği­tim ha­ya­tı, aile­si ve mes­lek ya­şa­mı ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı sözlü tarih gö­rüş­me­le­ri­nin bir ürünü.
Ta­ri­hi çevre ko­ru­ma, ta­ri­hi yapı res­to­ras­yo­nu, ta­ri­hi çev­re­de es­ki-ye­ni yapı bir­lik­te­li­ği, ge­le­nek­sel Ana­do­lu kent ve ko­nu­tu ve 19. yüz­yıl İstan­bul’u (NDS 67) Nur Fer­san Akın’ın baş­lı­ca araş­tır­ma ko­nu­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Bu kap­sam­lı söy­le­şi­de dile ge­tir­dik­le­ri bir aka­de­mis­ye­nin port­re­si ol­ma­nın öte­sin­de ül­ke­miz­de­ki mi­mar­lık eği­ti­min­den mes­lek or­ta­mı­na, ko­ru­ma kül­tü­rü ala­nın­da­ki ça­ba­la­ra kadar bunca yıl­lık ya­şan­mış­lı­ğın, zen­gin bir üret­ken­li­ğin dö­kü­mü ola­rak al­gı­la­na­bi­lir.

 

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.