KVKK Aydınlatma Metni

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği

AYDINLATMA METNİ

Notre Dame de Sion’lular Derneği (“NDS’liler” veya “Dernek”) olarak kişisel verilerinizi önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu nedenle, gizlilik ve veri güvenliği konularında yükümlülüklerimizi yerine getiriyor, kişisel verilerinizin korunmasına dair hassasiyetimizi ve haklarınızı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, NDS’liler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK” veya “Kanun”) gereği hangi kişisel verilerin işleneceği, işlenme amaçları, aktarımı, toplanma yöntemi ve hukuki dayanağı konularında İlgili Kişilerin bilgilendirilmesini amaçlar. Dernek üyeleri, Dernek ile üyelik veya bağış amacıyla iletişime geçenler, NDS’liler web sitesini ziyaret edenler dahil olmak üzere Dernek tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler “İlgili Kişi” kapsamına girebilir.

1- Veri Sorumlusu Kimliği

“Notre Dame de Sion’lular Derneği” veri sorumlusu sıfatını taşır. Dernek iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: Notre Dame de Sion’lular Derneği

Adres: Rumeli Cad. Ogan Apt. No:16 D:6 34363 Nişantaşı Şişli / İSTANBUL

Telefon / Fax : +90 (212) 219 24 90

E-Posta: ndsliler@googlegroups.com

2- İşlenen Kişisel Veriler

Dernek tarafından siz değerli mezunlarımızın sağladığı, üye olmak veya bağış yapmak amacı ile iletişime geçenler tarafından paylaşılan veya web sitesinin ziyaret edilmesiyle toplanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örneğin isim-soyad, telefon numarası, adres, e-posta adresi, ödeme bilgileri, üyelik bilgileri (üyelik şifreniz hariç), işlem güvenliği bilgileri (IP adresi vb.), mezuniyet yılı, mesleki veriler, görüntü kayıt verisi işlenebilecek bilgiler dahilindedir. Dernek özel nitelikli veri işlememektedir.

Üyelik şifreniz Dernek tarafından işlenmez. Şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. Kişisel bilgilerinizi korumak için tüm makul önlemleri alsak da şifrenizin güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

İşlenen kişisel verileriniz kapsamında aydınlatma metnine konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bilgilerinizdeki herhangi bir değişikliği derhal Derneğe ileteceğinizi verileri sağlayan İlgili Kişi olarak kabul ve taahhüt etmektesiniz. Dernek talep ve başvurularınıza yapılan dönüşlerde Dernek kayıtlarındaki iletişim bilgileriniz esas alınacak olup güncel bilgileri veya  değişiklikleri Derneğe bildirmemeniz halinde meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Dernek sorumlu olmayacaktır.

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Usul ve Esaslar

Kişisel verileriniz, başta KVKK olmak üzere, kanunlarda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir.

Kişisel verileriniz işlenirken; hukuk ve dürüstlük kurallarına uygunluk, verilerinizin doğruluğu ve güncelliği, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde ilgili mevzuatlarda öngörülen temel ilke ve şartlar ile Kanunun 5. ve 6. maddeleri esas alınır.

4- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması, raporlanması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, Dernek tüzüğümüzde yer alan amaçlar, Dernek tarafından hizmet ve uygulamaların sunulması, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması, üye hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelerimize belirli hizmet ve uygulamalardan faydalanma olanağının tanınması, konser, söyleşi vb. etkinlikler düzenlenmesi, Dernek tarafından hazırlanan bülten, dergi, gazete, albüm, blog gibi basılı ve dijital mecralarda yer alınan görüntülerin yayınlanması, üyelerimiz arasında iletişim ağı kurulması, etkinlik ve avantajların duyurulması, iş imkanlarının sağlanması, üyelik işlemleri ve bağış toplama süreçlerinin takibi ve tamamlanması, mezunlar veri tabanı oluşturulması, başvuru ve şikayetlerinizin yönetimi ve çözümlenmesi, idari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin talep eden kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması, Derneğimizin tanıtımı ve Dernek faaliyetleri kapsamında iş ve işlemlerin uygun ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenmekte ve aynı amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

5- Kişisel Verilerin Aktarılma Koşulları

Kişisel verilerinizin aktarılmasında ilgili mevzuatlarda öngörülen temel ilke ve şartlar ile Kanunun 8. ve 9. maddeleri esas alınır.

Asgari seviyeden az olmamak üzere yeterli güvenlik düzeyinin temini ile kişisel verileriniz, Kanunun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya zorunlu kıldığı kişi, kurum ve kuruluşlarla, Dernek faaliyetlerinin mali ve idari denetimlerini gerçekleştirilen mali müşavir, denetçi ve/veya danışmanlarla, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlarla ve sözleşmesel ilişki gereği hizmet alınan ya da hizmet sağlanan kişilerle paylaşılabilir.

Hizmet alınan e-posta sağlayıcılarının yurt dışı merkezli şirketler olmaları nedeni ile verileriniz kullandığınız bu e-posta sistemleri ile yurt dışına aktarılabilir..

6- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; mezunlarımız tarafından sağlanan, üye olmak veya bağış yapmak amacı ile iletişime geçen, üye olmak veya bağış yapmak amacı ile fiziki veya elektronik olarak form dolduranlar tarafından paylaşılan, web sitesinin ziyaret edilmesiyle toplanan veya Derneğe fiziki veya elektronik olarak sunulan belgeler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanır ve işlenir.

Kişisel verileriniz, silinmesini veya yok edilmesini talep etmediğiniz takdirde; kişisel verilerinizin işlenme amaçları gözetilerek, Dernek hizmet ve faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması, iş ve işlemlerinin uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Aydınlatma Metninin 9 uncu maddesinde belirtilen muhafaza süreleri boyunca dijital ve/veya fiziki ortamda saklanır ve muhafaza süresi boyunca güncellenerek işlenmeye devam edilir.

7- İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanunun 11. maddesi gereği:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacınıve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya silinmesini/yok edilmesini istediğinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

8- Kişisel Verilerinize Dair Başvuru

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak birinci maddede yer alan Derneğin iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimliğinizin tespitini sağlayacak bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak başvurunuzda yer verilmesi gerekir. Bunlar; isim-soyad, T.C. kimlik numarası, talep konusu, yazılı başvurularda imza olarak sayılabilir.

Dernek, talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en fazla otuz gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamdan gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtı ile tarafınıza dönüş yapar. Başvurunuzda yer vermeniz gereken bilgilerin eksikliği halinde talep konunuza istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli olarak sonuçlandırılmasında aksaklıklar yaşanabilir.

Kanunun 13. maddesi saklı kalmak kaydı ile kural olarak talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılır.

9- Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, silinmesini veya yok edilmesini talep etmediğiniz takdirde; Aydınlatma Metninin dördüncü maddesinde belirtilen işlenme amaçları gözetilerek, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilir. Muhafaza sürelerine ilişkin yapılan mevzuat değişikliklerinde yeni düzenleme esas alınır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacının yerine getirilmesiyle veya talep üzerine verileriniz silinebilir, yok edilebilir veya anonimleştirilebilir.

10- Değişiklikler

İşbu Aydınlatma Metninde yapılan değişiklikler NDS’liler internet sitesinde yayınlanmasıyla, yayın tarihinde yürürlük kazanır.

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.