“ADI ÖKÜZDEN SONRA GELEN”

Kırmızı Kedi Yayınevi

Mine Kırıkkanat

(NDS 70) Mine Kı­rık­ka­nat Cum­hu­ri­yet Ki­tap­la­rı’ndan çıkan bu son ki­ta­bın­da tarih bo­yun­ca ka­dı­na yö­ne­len ata­er­kil ba­kı­şı fark­lı coğ­raf­ya, din ve dü­şü­nür­ler­den seç­ki­ler­le ele alı­yor. Man­za­ra hep aynı: “Ka­dı­nın yo­lu­nu kesen erkek ege­men­li­ği”.
Ya­za­rı­mız ka­dı­nın kaba gü­cüy­le ol­ma­sa da, “ze­kâ­sıy­la” her geçen gün bu ege­men­li­ği er­ke­ğin te­ke­lin­den alı­şı­nı us­ta­ca an­la­tı­yor.

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.