“KÖPEKLİ ÇOCUKLAR GECESİ”

Can Yayınları

Oya Baydar

(NDS 59) Oya Bay­dar Can Ya­yın­la­rı’ndan çıkan bu dis­to­pik ro­ma­nın­da he­pi­mi­zin çok iyi bil­di­ği ama ço­ğu­mu­zun umur­sa­ma­dı­ğı çevre fe­la­ke­ti­ni göz­ler önüne se­ri­yor. Sa­vaş­lar, kat­li­am­lar, kö­le­lik, ka­dın­lar, ço­cuk­lar ve hay­van­la­ra türlü iş­ken­ce, taciz, te­ca­vüz ve ci­na­yet­ler. Dün­ya­ya hük­me­den süper güç­le­rin acı­ma­sız­lı­ğı, çevre ko­şul­la­rı­na çare bul­mak ye­ri­ne silah sa­na­yi­ni ge­liş­tir­mek ve ken­din­den ol­ma­ya­nı yok etmek. Kanlı sa­vaş­la­rın ya­nın­da siber sa­vaş­lar.
Dünya Çevre ve Barış Ör­güt­le­ri da­ğı­tıl­mış et­ki­siz­leş­ti­ril­miş­tir. Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ses­le­ri yük­se­len “İklim Ço­cuk­la­rı” ve sa­vaş­la­rın göç­le­rin yal­nız bı­rak­tı­ğı kim­se­siz “Kö­pek­li Ço­cuk­lar” tüm bas­kı­la­ra rağ­men mü­ca­de­le eder­ler. Ve umut on­lar­da­dır.

(NDS 59) Oya Bay­dar Can Ya­yın­la­rı’ndan çıkan bu dis­to­pik ro­ma­nın­da he­pi­mi­zin çok iyi bil­di­ği ama ço­ğu­mu­zun umur­sa­ma­dı­ğı çevre fe­la­ke­ti­ni göz­ler önüne se­ri­yor. Sa­vaş­lar, kat­li­am­lar, kö­le­lik, ka­dın­lar, ço­cuk­lar ve hay­van­la­ra türlü iş­ken­ce, taciz, te­ca­vüz ve ci­na­yet­ler. Dün­ya­ya hük­me­den süper güç­le­rin acı­ma­sız­lı­ğı, çevre ko­şul­la­rı­na çare bul­mak ye­ri­ne silah sa­na­yi­ni ge­liş­tir­mek ve ken­din­den ol­ma­ya­nı yok etmek. Kanlı sa­vaş­la­rın ya­nın­da siber sa­vaş­lar.
Dünya Çevre ve Barış Ör­güt­le­ri da­ğı­tıl­mış et­ki­siz­leş­ti­ril­miş­tir. Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ses­le­ri yük­se­len “İklim Ço­cuk­la­rı” ve sa­vaş­la­rın göç­le­rin yal­nız bı­rak­tı­ğı kim­se­siz “Kö­pek­li Ço­cuk­lar” tüm bas­kı­la­ra rağ­men mü­ca­de­le eder­ler. Ve umut on­lar­da­dır.

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.