“DÜŞLER VE GÖLGELER”

Ceres Yayınları

İpek Anamur Genç

 

(NDS 88) İpek Ana­mur Genç Ceres Ya­yın­la­rı’ndan çıkan bu ki­ta­bın­da 90’lı yıl­lar­da aynı üni­ver­si­te­de dost­lu­ğu ve eğ­len­ce­yi pay­la­şan, son­ra­sın­da rast­lan­tı­lar­la ha­yat­la­rı de­ği­şen, fark­lı yol­la­ra sav­ru­lan beş genci an­la­tı­yor.
Biri ünlü bir mü­zis­yen olur, di­ğe­ri asla bir daha se­ve­mem diye dü­şün­me­si­ne rağ­men ev­le­nip mut­lu­lu­ğu ya­ka­lar, bir di­ğe­ri de tut­ku­la­rı­nın esiri olur. İki­si­nin ise hi­kâ­ye­si hü­zün­lü­dür. Bir­bir­le­ri­ni tut­kuy­la sev­dik­le­ri halde aşk­la­rı­nı düş­ler­de ve “iç­le­rin­de” ya­şar­lar.

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.