“BU DA NERDEN ÇIKTI?”

Hürriyet Kitap

Tuba Köseoğlu Okçu

(NDS 90) Tuba Kö­se­oğ­lu Okçu’nun Hür­ri­yet Kitap’tan çıkan ki­ta­bı­nı elime al­dı­ğım­da ilk il­gi­mi çeken kapak resmi oldu ve beni gü­lüm­set­ti. Ka­pa­ğın ke­na­rın­dan ba­şı­nı uzat­mış “Bu da Ner­den Çıktı” der­ce­si­ne me­rak­la ama bir o kadar da cid­di­yet­le bize bakan bir Bay­kuş. Bi­li­yo­ruz ki Bay­kuş bil­ge­lik, ölçü, sanat ve zekâ tan­rı­ça­sı At­he­na’nın sim­ge­si. Tuba Kö­se­oğ­lu müt­hiş bir seçim yap­mış.
Ben de hemen ka­rış­tır­ma­ya baş­la­dım ki­ta­bın say­fa­la­rı­nı. Bizim bay­ku­şu­mu­zun de­li­ci ba­kış­la­rı­nın se­be­bi­ni bul­dum. Meğer göz­le­ri sa­bit­miş, yani göz­le­ri­ni bizim gibi sağa sola yu­ka­rı aşağı oy­na­ta­mı­yor­muş. Et­ra­fı­nı gör­mek için ba­şı­nı 300 de­re­ce çe­vi­re­bi­li­yor­muş.
İnsan vü­cu­dun­da kan ile bes­len­me­yen tek bir organ var­mış: kor­nea. Ok­si­je­ni doğ­ru­dan ha­va­dan alır­mış.
Daha fazla bilgi edin­mek is­ter­se­niz bu ki­ta­bı eli­niz­den dü­şür­me­yin. Hem bil­gi­le­nir hem eğ­le­nir­si­niz.

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.