YENİ BURGAZ BAŞKONSOLOSUMUZ: (NDS 91) SENEM GÜZEL

- 23 Mart 2020 Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde, Havana ve Varşova Büyükelçilikleri ile Paris Başkonsolosluğu bünyesinde görev yapan (NDS 91) Senem Güzel 1 Eylül 2019 itibariyle Bulgaristan Burgaz Başkonsolosu olarak atandı.   ...

(NDS 91) EBRU ERBAŞ’A TALAT SAİT HALMAN ÇEVİRİ ÖDÜLÜ

- 23 Mart 2020   Lise yıllarından beri çevirmenlik yapan, 2014’te Atiq Rahimi’den tercüme ettiği “Kahrolsun Dostoyevski” romanının çevirisiyle NDS Edebiyat Çeviri Ödülünü kazanan (NDS 91) Ebru Erbaş, Mathias Énard’ın “Pusula” romanının çevirisiyle Ta...

(NDS 95) ÇİĞDEM PENN’E “EŞİTLİKÇİ BAYKUŞ” ÖDÜLLERİ

- 23 Mart 2020 Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketinin sahibi ve genel müdürü (NDS 95) Çiğdem Penn, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında şirketi için yaptığı araştırmalarla Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından verilen “Eşitlikçi Baykuş Ödülü”ne layık görüldü. ...

“BU DA NERDEN ÇIKTI?”

- 23 Mart 2020 (NDS 90) Tuba Kö­se­oğ­lu Okçu’nun Hür­ri­yet Kitap’tan çıkan ki­ta­bı­nı elime al­dı­ğım­da ilk il­gi­mi çek...

“DÜŞLER VE GÖLGELER”

- 23 Mart 2020   (NDS 88) İpek Ana­mur Genç Ceres Ya­yın­la­rı’ndan çıkan bu ki­ta­bın­da 90’lı yıl­lar­da aynı üni­...

“ADI ÖKÜZDEN SONRA GELEN”

- 23 Mart 2020 (NDS 70) Mine Kı­rık­ka­nat Cum­hu­ri­yet Ki­tap­la­rı’ndan çıkan bu son ki­ta­bın­da tarih bo­yun­ca ka­dı­na yö­ne­len ata­er­kil ba­kı­şı fark­lı coğ­raf­ya, din ve dü­şü­nür­ler­den seç­ki­ler­le ele alı­yor. Man­za­ra hep aynı: “Ka­...

“MİMARLAR ODASI TARİHİNDEN PORTRELER: NUR AKIN”

- 23 Mart 2020 TMMOB Mi­mar­lar Odası İstan­bul Bü­yük­kent Şu­be­si Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan 2019 kasım ayında ba­sı­lan bu kitap Işıl Ço­kuğ­raş ile Cey­lan İrem Gen­cer’in Prof. Dr. Nur Akın’la ço­cuk­lu­ğu, eği­tim ha­ya­tı, aile­si ve mes­lek ya­şa­...

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.